ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี/สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         ตามที่การประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันอังคารที่ 5 มกราคม  2559  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี/สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวไม่จำกัดงบประมาณโดยเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และให้อยู่ภายใต้กรอบการวิจัย
ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย  ดังนี้

  • งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
     1. การพัฒนาชุมชนในด้านพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในครัวเรือน และชุมชน
  • งานวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
     1. การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การทำผ้าคราม การย้อมครามการออกแบบผลิตภัณฑ์
    2. การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
    3. การพัฒนาชุมชนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ

image_gallery แบบ ขส.60 – 5     word-doc-iconบบ ขส. 60 – 3

(ตามแบบฟอร์ม ขส.60-3 และ ขส.60-5)

พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน1 ชุด
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7
 มกราคม 2559