อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเรื่องเล่าเรื่องราวบทเรียนจากการดำเนินงาน และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์งานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเรื่องเล่าเรื่องราวบทเรียนจากการดำเนินงาน และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์งานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2559 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (โดยวันนี้เป็นวันแรกของการอบรม) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นมูลนิธิประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธาณี จำนวน 3 ท่าน นำโดย ผศ.(พิเศษ)กาญจนา ท้องทั่ว คุณปุณิกา หงษ์อุดร และคุณจักรพงศ์ ธนสารกุล โดยผู้เข้าอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และชาวบ้าน อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ทั้งสื้นประมาณ 40 คน โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม หลังจากพิธีการแล้วเสร็จ ทีมวิทยากรได้เริ่มต้นการอบเชิงปฏิบัติการครั้งนี้โดยการฝึกสติ…ใคร่ครวญความรู้สึกและความภูมิใจ โดยการให้ผู้เข้าร่วมนั่งสมาธิและหลับตา ผ่านเสียงธรรม … ก่อนที่จะเริ่มบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการ วิธีการเขียนเรื่องเล่า ผ่านการนำเสนอโดยการบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบ และการร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นระยะ ในช่วงบ่ายหลังจากที่วิทยากรได้ทิ้งโจทย์ให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันคิด ว่าเรื่องเล่าที่น่าใจสามารถเขียนในงานวิจัย ควรเขียนเรื่องอะไร และนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร โดยมีวิทยากรช่วยแนะนำ “เรือง” (หาเรื่อง) ซึ่งหลังจากได้เรื่องเล่าที่จะเขียนแล้วทุกกลุ่มได้ลองฝึกการเขียนเรื่องเล่า และจำทำ Shopping เรื่องเล่า และลองนำเสนอ ทุกกลุ่ม ก่อนที่เสร็จสิ้นกิจกรรมในวันแรกของการอบรม วิทยากรได้ฝากการบ้านให้ทุกกลุ่มได้จัดทำ Shopping เรื่องเล่าฉบับสมบูรณ์ และได้นำเสนอในวันต่อไป

 

12957578_1608184866172639_8962689992723872216_o 12967473_1608184416172684_5588552170727198548_o 12968144_1608184862839306_3132218890970013354_o 12971082_1608184929505966_5908759507722966280_o 12973121_1608184769505982_5145425559145214702_o 12983933_1608184412839351_5194926470089335650_o