ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เมื่อวันที่ 19   พฤษภาคม  2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในเรื่องภารกิจการดำเนินงาน การบริหารจัดการงานวิจัย
การเผยแพร่งานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านอื่นๆ