การเปิดรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

TRF-Logo-tran

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง  การเปิดรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)      
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)     
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)     
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) 
    

การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

          การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academics.trf.or.th เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด

           เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์: 0 2278 8252 – 60 โทรสาร 0 2278 8248