ปีงบประมาณ 2553

การดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 


        1.1  หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอการวิจัย 
        1.2  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2552
        1.3  แบบเสนอโครงการวิจัย ,  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยว  ภาคผนวกที่ 1 ,  ภาคผนวกที่ 2 ,  ภาคผนวกที่ 3 ,  ภาคผนวกที่ 4
        1.4  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ลงวันที่  4  พฤษศจิกายน  2552

        1.5  คู่มือการให้ทุนวิจัย


        2.1  สัญญาการรับทุนวิจัย
        2.2  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
        2.3  รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าวิจัย (มากกว่า 3 บท)
        2.4  แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
        2.5  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
        2.6  แบบประเมินรายงานการวิจัย
        2.7  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
        2.8  แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด

2.9. รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

2.10.ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 และงวดที่

2.11. บันทึกเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3