ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากร (สายสนับสนุน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ 2560

Full Screen


1. ประกาศรับสมัครทุนวิจัย
2. แบบเอกสารเชิงหลักการ จำนวน 1 ชุด

 ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน ประจำปี 2560

 เอกสารประกอบการรับทุนวิจัย 

 เอกสารประกอบการรับทุนวิจัย 

  • รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ R to R
  • บันทึกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2
  • บันทึกขออนุมัติเงินทุนวิจัย งวดที่ 2