รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R to R) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

http://rdi.snru.ac.th/th/topics/2089