รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา 2558

 

Full Screen