ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)

ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยภัฏสกลนคร