วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2559-2560

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

เนื้อความ :

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2559 – 2560
————————————————————-

วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย
จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559 – 2560
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับประกอบด้วย

1. การพัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรี่และสภาพการหมดอายุบุหรี่
2. ระบบภูมิสารสนเทศที่จะนำไปใช้ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบและต้นกัญชง
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิต
4. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
5.งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

01-ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559-2560

02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ช)

03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ค)

04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ รยส. 1ย/1ด)

05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)(แบบ รยส. 2ค)

06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

07-แบบหนังสือนำส่ง

08-จริยธรรมการวิจัยในคน

09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

12-จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางการปฏิบัติ

13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ

 1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะ
  ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่น
  ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx
  สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.)
  โทร 0 2561 2445 ต่อ 607 – 608
 2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุน
  การวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา
  รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ .pdf, .doc จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมด
  ให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. นี้เท่านั้น
 3. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดได้ ดังนี้

– รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิจัย ติดต่อ ฝ่ายวิจัย และพัฒนา โรงงานยาสูบ
คุณธัญญพัทธ์  โทร 0-2229-1252

–  รายละเอียดเกียวกับการส่งข้อเสนอการวิจัย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 และ 412

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_ประกาศรับข้อเสนอโรงงานยาสูบ.pdf
02_แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) แบบ รยส. 1ช.docx
03_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย(Research Program) แบบ รยส. 1ค.pdf
04_แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) แบบ รยส.1ย_1ด.docx
05_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย(Research Project) แบบ รยส.2ค.pdf
06_แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา แบบ รยส.3.pdf
07_แบบหนังสือนำส่ง.docx
08-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
12-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf