ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ”

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ”
วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2559

Full Screen