สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการ Smart Soldier SNRU ในงาน Thailand Research Expo 2016

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ จังหวัดสกลนคร นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในกลุ่มงานวิจัยเพื่อพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการผลิตความเย็น
สำหรับเครื่องแบบทหาร (Smart Soldier SNRU) ในงาน “การนำเสนอผลงาน วิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016)
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานและได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนา
การนวัตกรรมการผลิตความเย็นสำหรับเครื่องแบบทหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและซักถามทีมนักวิจัยอย่างสนพระทัย
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตลอดทั้ง ๕ วัน งานนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังได้เครือข่ายพัฒนางานวิจัย เพื่อต่อยอดให้สมบูรณ์และใช้ได้ในอนาคต