นักวิจัย มรสน. นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 3

นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลคนรกับบทบาทการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ปี 59 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 3 ณ มรภ. อุบล วันที่ 2 กย. 59