โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 4 และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 4 และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Full Screen