KM-RDI SNRU

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่อง “การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” และ “การ้เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”