ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง พลังงานทดแทน เรื่อง การพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง พลังงานทดแทน
เรื่อง การพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง พลังงานทดแทน 

เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

—————————————————————————————————————————————————————————-

สอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๑๐-๔๐๙.