ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวที “เสวนางานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่นและการนำเสนอรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

cbr1

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้าร่วมเวที “เสวนางานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่นและการนำเสนอรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 13)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีกิจกรรม ดังนี้

เวลา กิจกรรม
09.45-10.15 น. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับงานวิจัย”
โดย นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10.15-11.45 น. ร่วมเวทีเสวนา “งานวิจัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” โดย
– ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
– รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                        และประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนท้องถิ่นอีสาน
– ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– น.ส.ปุณิกา หงษ์อุดร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13.00-16.30 น. เวทีพิจารณารายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2558