สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมศึกษาดูงาน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในระว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จังหวัดอุบลราชธานี


15995261_1783632218627902_2008660585011833304_o

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมศึกษาดูงาน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ในระว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์โครงการ 

1) เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีคิด ฐานคิด และรูปแบบการดำเนินงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงานร่วมกันในหลายภาคส่วน (อาจารย์ ชาวบ้าน ท้องถิ่น และ สกว.)
2) เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ แนวทาง และทิศทางการดำเนินงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างเครือข่ายการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

กำหนดการ >> Download

ทีมวิทยากร
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้ใด ๆ (ส่งรายชื่อก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

ลงทะเบียนออนไลน์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำ โทรศัพท์ 081-0558634
2. นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ โทรศัพท์ 081-5475908
3. นางสาวอัสฉรา นามไธสง โทรศัพท์ 098-1055434