กิจกรรม “ถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อ พัฒนาแนวทางการยกระดับศักยภาพจากนักวิจัยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2”


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
“ถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาแนวทางการยกระดับศักยภาพจากนักวิจัยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2”
ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพระบบและกลไกการสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
3. เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างนักวิจัย และการยกระดับไปสู่การบูรณาการสู่ภารกิจมหาวิทยาลัย

ทีมวิทยากร

1. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน นำโดย
2. ผู้ประสานงานภาคอีสานของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และที่ปรึกษา

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำ โทรศัพท์ 081-0558634

2. นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ โทรศัพท์ 081-5475908

3. นางสาวอัสฉรา นามไธสง โทรศัพท์ 098-1055434