ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนภายใต้“โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
ภายใต้“โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กำหนดส่งข้อเสนอภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

เอกสารดาวน์โหลด

download (1) โครงการอีสานตอนบน
download (1) ข้อกำหนดโครงการ TOR อีสานตอนบน 60
download (1) ขอเปิดผู้ใช้สิทธิ์
 download (1) คำรับรอง
 download (1) แบบสำรวจความต้องของชุมชน
 download (1) ใบขวางรหัสโครงการ
 download (1) ฟอร์มโครงการ-60
 download (1) รูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
 download (1) รูปเล่มรายงานผลโครงการบริการวิชาการ