โครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

 

ตามที่ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่แพทย์
เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัย ฯ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และนักวิชาการอื่น ๆ รวม 18 ท่าน
ดังนั้นทางโครงการ ฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
ภายในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards
ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการ ฯ เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
โดยส่งมาได้ที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุกนวิจัย BRAND’S Health Research Awards
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2079-7999 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://www.brandsworld.co.th

เอกสารดาวน์โหลด

download (1) เอกสารต้นเรื่อง
download (1) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย