โครงการศึกษาดูงาน “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ณ ชุมชนวิจัยบ้านหนองบัวแดง ตำบลยางสักโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนวิจัยบ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี