ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 

เงื่อนไขการสมัคร
 
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท
  2. นักวิจัยสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 

  3. การสมัครขอให้สมัครผ่านทาง http://academic.trf.or.th เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนด และแนบไฟล์ซึ่งเป็น PDF ไฟล์

  4. การลงนามในแบบเสนอโครงการวิจัย ในระดับผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ขอให้นักวิจัยเสนอผ่านมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อทางสถาบันวิจัยฯจะเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ลงนามต่อไป

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2561
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2560)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)    
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)    
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)    
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)