การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)

“Understand Science, Apply Technology, Create Innovation for Sustainable Society”
“เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”

17 – 19 OCTOBER, 2017 AT CHAMCHURI 10, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND