“ทักษะการขายสินค้าวัฒนธรรม” INDIGO NATURAL DYE ESTATE : การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดคราม แบบครบวงจรสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน