ทุนตั้งต้น SEARCA สำหรับงานวิจัยและงานอบรม

ทุนตั้งต้น SEARCA สำหรับงานวิจัยและงานอบรม

Southeast Asian Regional Center for Graduate Study (SEARCA) เป็นองค์กรวิทยาศาสตร์และการศึกษาเพื่อ
เกษตรกรรมและการพัฒนา ซึ่งมองเห็นความต้องการของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากมาย
ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่แต่ยังขาดเงินทุน ดังนั้น SEARCA จึงต้องการจะให้ทุนตั้งต้นสำหรับโครงการวิจัยและการอบรม
(Seed Fund for Research and Training – SFRT) เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือและจัดตั้งโปรแกรมวิจัย เกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืน
แบบคลอบคลุม และการพัฒนาพื้นที่ชนบทในภูมิภาค

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาคที่ขาดเงินทุนในการตั้งต้น
 • ต้องการจะเผยแพร่หลักการการพัฒนาของ SEARCA ผ่านงานวิจัย การสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building)
  และเผยแพร่องค์ความรู้บน ISARD ในภูมิภาค
 • ประเภทโครงการ
  • เพื่อสังคมที่เปิดรับในภาคการเกษตรและการพัฒนาชนบท
   • มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ยากจนและด้อยโอกาสในสังคมชนบท ในด้านห่วงโซ่อาหาร การเกษตร และการเกษตรเชิงพาณิชย์
   • ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสารอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อคนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท
   • ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • เพื่อการเกษตรยั่งยืนและการพัฒนาพื้นที่ชนบท
   • ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   • ส่งเสริมการบรรเทาภัยจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของเกษตรกรรม และการพัฒนาพื้นที่ชนบท
   • ส่งเสริมการยืดหยุ่นของระบบการเกษตรในการรับมือกับภัยจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อการร่วมมือ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก และระดับเขตย่อย
   • ส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าขายและการลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก เขตย่อย
   • จัดตั้งตลาดระดับภูมิภาค การค้าขายสินค้า และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
  • เพื่อสถาบันและองค์รัฐ
   • เป็นองค์กรรัฐบาลด้านนโยบาย สถาบัน กลไกของรัฐ และเป็นการปฏิรูปตามหลักการ  ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development)
 • แสดงแผนการใช้เงินทุนเพื่อทำให้ความยั่งยืนในองค์กรของตน

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ทุนสนับสนุน

 • ทุนตั้งต้นเพื่อวิจัยและฝึกอบรม จำนวนสูงสุด 15,000 สหรัฐดอลลาร์ หรือประมาณ 508,000 บาท
 • การสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building) สำหรับนักวิจัย เพื่อจะพัฒนาเอกสารงานวิจัย การดำเนินการจัดทำงานวิจัย
 • การอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับผิดชอบหน้าที่ การเงิน และการจัดการ ด้วยความใส่ใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม Seed Fund for Research and Training (SFRT)