มรดกแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด : King&Queen of Indigo Natural Dye

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมงาน “มรดกแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด : King&Queen of Indigo Natural Dye
เพื่อเฉลิมฉลอง 12 สิงหามหาราชินี และสึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้เป็นแม่หลวงของแผ่นดิน
ซึ่งนานกว่า 60 ปี ที่พระองค์ทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม อนุรักษ์ลวดลายผ้าไทย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
อีกทั้งมีดำริให้มี “วันไหม” ที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเชิญชาวต่างประเทศ คณะทูต มาชมการแสดงศิลปะ
เกี่ยวกับผ้าไหมของอีสาน ณ ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร สร้างอาชีพยั่งยืนแก่ชาวอีสาน
ให้อยู่ดีกินดีจวบจนปัจจุบัน ตามโครงการ Indigo Natural Dye Estate
(กลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ณ ชั้น 1 Central Court, CentralWorld