รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 835 เข้าชม

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปีการศึกษา 2559 
(1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

Full Screen