ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน    การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวโหลดเอกสาร :

1. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

1.1 ใบนำส่งข้อเสนอและแบบสรุปเชิงนโยบาย ปี2561

1.2 แบบ จว.1(แบบเสนอเชิงนโยบาย) ปี2561

1.3 ตารางงบประมาณเชิงนโยบายสาธารณะ ปี2561

1.4 แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่

ประกาศรับข้อเสนอ เชิงนโยบายสาธารณะ ปี2561

2. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

2.1 ใบนำส่งและแบบสรุปเชิงชุมชน สังคม ปี2561

2.2 แบบ จว.2 (แบบเสนอเชิงชุมชน สังคม) ปี2561

2.3 ตารางงบประมาณเชิงชุมชน สังคม ปี2561

2.4 แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่

ประกาศรับข้อเสนอ เชิงชุมชน สังคม ปี2561

3. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ    

3.1 ใบนำส่งข้อเสนอตามแนวพระราชดำริ ปี2561
3.2 แบบฟอร์มสรุปตามแนวพระราชดำริ ปี2561
3.3 จว.3(แบบเสนอตามแนวพระราชดำริ)ปี2561
3.4 ตารางงบประมาณตามแนวพระราชดำริ ปี2561
3.5 แบบความร่วมมือหน่วยงานพื้นที่
ประกาศรับข้อเสนอตามแนวพระราชดำริ ปี2561   

4. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

4.1 ใบนำส่งและแบบสรุปด้านความมั่นคง ปี2561
4.2 แบบ จว.4 (แบบเสนอด้านความมั่นคง) ปี2561
4.3 ตารางบประมาณด้านความมั่นคง ปี2561
4.4. แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่
ประกาศรับข้อเสนอด้านความมั่นคง ปี 2561

ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519