ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) 
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)
ประจำปี 2561 (FY2018)


รายละเอียดดังนี้

01_จม. ส่งประกาศ
02_ประกาศรับสมัครทุน Joint 2561
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ  NRCT – JSPS 1ด)
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 61
05_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)
06_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
07_จริยธรรมการวิจัยในคน
08_จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
09_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
10_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
11_จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
12_มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
13_ประกาศคณะ ปปช.
14_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2)
15_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3)
16_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.)


สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอวิจัยได้ที่ www.nrms.go.th
หมดเขตวันที่ 6 กันยายน 2560