ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุน สกอ.เครือข่าย)

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุน สกอ.เครือข่าย)

Full Screen

 

จัดส่ง แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
จัดส่งไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด
1. ข้อกำหนดโครงการวิจัย TOR
2. แบบเสนอโครงการวิจัย