Tech2Biz

Tech2Biz ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการเผยแพร่ จับคู่ สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศอย่างเต็มที่ รวมทั้งเกิดกิจกรรมในด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Tech2Biz มีระบบให้บริการ 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย
1. TechPropose – ระบบรับและนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานไปสู่ผู้ต้องการใช้ / มองหาเทคโนโลยี (Technology Seeker)
2. TechSeek – ระบบรับและนำเสนอโจทย์ ความต้องการจากผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker)
เพื่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider)
3. TechNews & Activity – ระบบนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สรุปเรียบเรียงจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สมัครจับคู่เทคโนโลยี หรือสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับโจทย์
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tech2biz.net