งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561
ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 • ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยายปากเปล่า (oral presentation)ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยโดยส่งผลงานได้จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2561 ในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกรรมการผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)


รายละเอียด

 • หลักการและเหตุผล
 • ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกิดจากคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ต้องมีทั้งคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และต้องมีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัย และงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 • ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” (Wisdom Integration for Innovation and Sustainable Development Conference 2018) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการโดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มครุศาสตร์ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป
 • วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการภูมิปัญญาผ่านงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
 • กำหนดการ
  กิจกรรม กำหนดเวลา
  ส่งบทความ (Call for Paper) เริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2561
  ประกาศผลการพิจารณา 26 มกราคม 2561
  ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข 7 กุมภาพันธ์ 2561
  ส่งผลงานเพื่อจัดพิมพ์ (Publisher Submission) 12 กุมภาพันธ์ 2561
  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปัจจุบัน – 7 กุมภาพันธ์ 2561
  นำเสนอผลงาน 23 กุมภาพันธ์ 2561
  เผยแพร่ Proceedings มีนาคม – เมษายน 2561