เปิดรับสมัคร เยาวชนเข้าร่วมโครงการโครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัคร เยาวชนเข้าร่วมโครงการโครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

กลุ่มที่ 1 ( Senior Program ) เหมาะสำหรับ เยาวชนอายุระหว่าง 12 ปี –ขึ้นไป เดินทาง ช่วงวันที่ 19 มีค -2 เมษา 2561

กลุ่มที่ 2 ( Junior Program) เหมาะสำหรับ เยาวชนอายุระหว่าง 9 – 14 ปี เดินทาง ช่วงวันที่ 18 เมษายน –2พค 2561

เป็นโครงการต่อเนื่องโดยความร่วมมือของหน่วนงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานระดับประเทศที่มุ่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ STEM ในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, Penang Tech Centre Bhd ประเทศมาเลเซีย และ Global Entrepreneurship ประเทศไทย (GET) และ Brainadventure Camp ในการจัดงานแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ ในการออกแบบโปรแกรมการดำเนินงาน ได้มีการออกแบบให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์อย่างสำคัญในหลายประการ ดังนี้

➡ 1. การรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมตามแนวทาง STEM ศึกษา ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบการทดลองทำ ซึ่งได้รับการยอมรับในการใช้เรียนรู้ STEM ในประเทศชั้นนำทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ
➡ 2. การเรียนรู้ STEM ศึกษา จากเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย โดย Penang Tech Centre Bhd ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง
www.techdomepenang.org/

➡ 3. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน คือรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยทางโครงการฯ จะสนับสนุนให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันกับทางโครงการฯ ในโอกาสอื่นๆ ต่อไป

➡ 4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศ ให้สามารถเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจุดประกายแนวคิดในการสร้างสรรสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

➡ 5. เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ 1 ( Senior Program ) เหมาะสำหรับ เยาวชนอายุระหว่าง 12 ปี ขึ้นไป เดินทาง ช่วงวันที่ 19 มีค -2 เมษา 2561
กลุ่มที่ 2 ( Junior Program) เหมาะสำหรับ เยาวชนอายุระหว่าง 9 – 14 ปี เดินทาง ช่วงวันที่ 18 เมษายน –2 พค 2561


สถานที่ติดต่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในเวลาราชการ
Tel. ครูนา ธัญยธรณ์ วิรุฬห์พัฒน์ 081-7005256
คุณอรคุณขนิษฐา สีดาคำ 088-6445685
คุณศุภกร ยิ่งยงธนสาร 094-3513752