ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ
Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.psc2.mju.ac.th

Full Screen