รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า
“ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สกว. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 ผ่านทาง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) จำนวน 50 โครงการ ที่ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

  1. สกว. จะรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัย จำนวน 50 โครงการแรก ที่ยื่นผ่านระบบ NRMS เท่านั้น
  2. ข้อเสนอการวิจัย ต้องมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจน มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีกรอบหลักในการสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้
    1. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี
    2. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
    3. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย
  3. ผู้ที่ส่งข้อเสนอการวิจัยที่รอรับการพิจารณาในรอบที่ 1 แล้ว ไม่สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยในรอบที่ 2 ได้

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัยทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (http://www.nrct.go.th) และเว็บไซต์ของ สกว. (http://www.trf.or.th) เร็วๆ นี้

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
22 มกราคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8354 / อีเมล์ suchawalee@trf.or.th