การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”

(Fostering the King’s Philosophy in Research and  Sustainability Regional Development)

 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม