ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงงานคลัง ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ระดับ 3 หมายเลข 4508 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงงานคลัง ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ระดับ 3 หมายเลข 4508
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 โดยผลการจดทะเบียนจะมีอายุ 2 ปี บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยสามารถไปรับงานที่ปรึกษาได้ โดยรับในนามมหาวิทยาลัย

Full Screen