ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดที่ http://human.uru.ac.th/Journal/index.htm
และจัดส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมไฟล์ ที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับให้มาก่อน
ส่งไปยังกองบรรณาธิการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หรือส่งมาที่อีเมล์ hssurujournal@gmail.com
ภายในวันที่ 31 เมษายน 2561

Full Screen