สถาบันคลังสมองของชาติเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 (FGP 18)

fgp18

หมายเหตุ :
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น
โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561
– ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน
แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป

สถาบันคลังสมองของชาติเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตร
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 (FGP 18)
ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 (FGP 18)