“ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3″การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
เปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 6 เมษายน 2561 ผ่านทาง
รายละเอียดเพิ่มเติมระบบลงทะเบียนที่
http://rtunc2018.rtu.ac.th/