โครงการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่เครือข่าย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โครงการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่เครือข่าย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนา ดร.มาลี ศรีพรหม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา
ให้แก่โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561