ทุนบูรณาการ การเรียน การสอน กับการวิจัย 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ) อาจารย์พิเศษ ที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา)
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ RDI 02)  >> MS-WORDPDF
  • แบบนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย >> MS-WORDPDF

** หมายเหตุ **

นักวิจัยที่ยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้ที่ http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx
หรือศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือ ดังลิงค์ <<