ขอเชิญเข้าร่วม การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักวิจัยทราบจุดเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และการนำผลงานไปใช้ประโยน์อย่างเป็นรูปธรรม

 ➡ กำหนดการ

 ➡ ปฏิทินการพัฒนานักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 ➡ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม