สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมจากนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับใบอนุญาต ตลอดจนบุคคลทั่วไป
โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

Full Screen