มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมี่ยั่งยืน” (The 5th NEU National and International Conference 2018: NEUNIC2018 “Integrated Research and Innovation for Sustainable Society”) ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://neunic2018.neu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561