ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย :
1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
5. การแพทย์ และสาธารณสุข
6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
10. พลาสติกชีวภาพ

หมายเหตุ :
1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)(http://www.nrms.go.th/Register.aspx) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน
2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2562 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS โดยต้องระบุกรอบวิจัยให้ตรงตามที่นักวิจัยจะเสนอขอ พร้อมส่งเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนการวิจัยให้ถึงหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย (สถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษา) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยส่งเอกสารถึง วช. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
3. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 – 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 – 408, 418, 420


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408  สสิรี  /เกษร /จารุวรรณ / วรรณธิรา (เจ้าหน้าที่ทุนบัณฑิต)
โทรสาร : 0-2940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 62.pdf
02-หนังสือกรอบการวิจัย 2562.pdf
03-แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (สำหรับนักวิจัย).docx
04-คู่มือการเขียนแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น.docx
05-แบบฟอร์มการเขียนหน้าปกโครงร่างวิทยานิพนธ์.docx
06-แบบข้อเสนอแผนกิจกรรม (สำหรับหน่วยงาน).docx
07-บัญชีโครงการ.xlsx
08-แบบสอบถามการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
09-แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพ.docx