“ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561”

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ
“ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561”
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2MFdRJK

สอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 025612445 ต่อ 210, 02579 2690 โทรสาร 025613049