ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขอรับทุน


ประเภททุนวิจัย


 • ทุนแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

หัวหน้าโครงการวิจัย ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือแบบตอบรับการตีพิมพ์
หรือการนำเสนอผลงานวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2560


 • ทุนรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

หัวหน้าโครงการวิจัย ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือแบบตอบรับการตีพิมพ์
หรือการนำเสนอผลงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เว้นแต่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเรียบร้อยแล้ว


 • ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

  ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยต้องเป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) และโครงการวิจัยย่อย
  (ไม่เกิน 5 โครงการวิจัยย่อย)โดยมีนักศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และผู้ร่วมวิจัย
  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และไม่เป็น
  ผู้ค้างส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย