อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโจทย์วิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Routine to Research)

ขอเชิญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ปฏิบัติงานประจำในปีงบประมาณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโจทย์วิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Routine to Research)

วัน เวลา  : ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. -12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
รายละเอียด : ผู้ที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Routine to Research)
ต้องผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย)
ลงทะเบียน : เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2561


รายชื่อผู้ลงทะเบียน